BAP300R 엔드밀 홀더
  • BAP300R 엔드밀 홀더 - 0 BAP300R 엔드밀 홀더 - 0

BAP300R 엔드밀 홀더

High quality BAP300R End Mill Holder is offered by China manufacturer Qianchui. Buy BAP300R End Mill Holder which is of high quality directly with low price.

문의 보내기

제품 설명

Qianchui는 선도적인 중국 BAP300R 엔드밀 홀더 제조업체, 공급업체 및 수출업체입니다. 완벽한 품질을 추구하는 당사의 BAP300R 엔드밀 홀더는 많은 고객들에게 만족을 드리고 있습니다. 최고의 디자인, 고품질 원자재, 고성능 및 경쟁력 있는 가격은 모든 고객이 원하는 것이며 우리가 제공할 수 있는 것이기도 합니다. 물론 완벽한 애프터 서비스도 필수적입니다. BAP300R 엔드밀 홀더 서비스에 관심이 있으신 경우 지금 문의해 주시면 제 시간에 답변해 드리겠습니다!

BAP300R 엔드밀 홀더 사양

모델 크기
블레이드 블레이드 직경 총 길이 L 경선C Blade count 시트에 맞게 적응나사
BAP300R-10-100-C10-1T 10 100 10 1 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-10-120-C10-1T 10 120 10 1 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-10-150-C10-1T 10 150 10 1 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-11-130-C10-1T 11 130 10 1 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-12-130-C12-1T 12 130 12 1 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-12-150-C12-1T 12 150 12 1 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-13-130-C12-1T 13 130 12 1 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-13-150-C12-1T 13 150 12 1 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-14-130-C13-2T 14 130 13 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-14-150-C13-2T 14 150 13 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-14-130-C14-2T 14 130 14 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-14-150-C14-2T 14 150 14 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-15-150-C14-2T 15 150 15 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-15-150-C15-2T 15 150 15 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-16-150-C15-2T 16 150 15 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-16-200-C15-2T 16 200 15 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-16-120-C15-2T 16 120 15 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-16-150-C16-2T 16 150 16 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-16-200-C16-2T 16 200 16 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-16-250-C16-2T 16 250 16 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-16-300-C16-2T 16 300 16 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-17-120-C16-2T 17 120 16 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-17-150-C16-2T 17 150 16 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-17-200-C16-2T 17 200 16 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-17-250-C16-2T 17 250 16 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-17-300-C16-2T 17 300 16 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-18-150-C16-2T 18 150 16 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-18-200-C16-2T 18 200 16 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-19-150-C19-2T 19 150 19 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-19-150-C20-2T 19 150 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-20-150-C19-2T 20 150 19 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-20-200-C19-2T 20 200 19 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-20-250-C19-2T 20 250 19 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-20-120-C20-2T 20 120 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-20-150-C20-2T 20 150 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-20-200-C20-2T 20 200 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-20-250-C20-2T 20 250 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-20-300-C20-2T 20 300 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-20-150-C20-3T 20 150 20 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-20-200-C20-3T 20 200 20 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-21-120-C20-3T 21 120 20 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-21-150-C20-3T 21 150 20 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-21-200-C20-3T 21 200 20 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-21-120-C20-2T 21 120 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-21-150-C20-2T 21 150 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-21-200-C20-2T 21 200 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-21-250-C20-2T 21 250 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-21-300-C20-2T 21 300 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-22-150-C20-2T 22 150 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-22-200-C20-2T 22 200 20 2 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-23-150-C20-3T 23 150 20 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-24-150-C20-3T 24 150 20 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-150-C20-3T 25 150 20 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-200-C20-3T 25 200 20 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-250-C20-3T 25 250 20 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-150-C24-2T 25 150 24 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-200-C24-2T 25 200 24 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-150-C24-3T 25 150 24 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-200-C24-3T 25 200 24 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-250-C24-3T 25 250 24 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-150-C25-3T 25 150 25 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-200-C25-3T 25 200 25 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-250-C25-3T 25 250 25 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-26-150-C25-3T 26 150 25 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-26-200-C25-3T 26 200 25 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-26-250-C25-3T 26 250 25 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-28-150-C25-3T 28 150 25 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-30-150-C25-3T 30 150 25 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-30-200-C25-3T 30 200 25 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-35-150-C32-3T 35 150 32 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-35-200-C32-3T 35 200 32 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-35-250-C32-3T 35 250 32 3 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-150-C24-4T 25 150 24 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-200-C24-4T 25 200 24 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-250-C24-4T 25 250 24 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-150-C25-4T 25 150 25 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-200-C25-4T 25 200 25 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-25-250-C25-4T 25 250 25 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-26-150-C25-4T 26 150 25 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-26-200-C25-4T 26 200 25 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-26-250-C25-4T 26 250 25 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-28-150-C25-4T 28 150 25 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-30-150-C25-4T 30 150 25 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-30-200-C25-4T 30 200 25 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-32-150-C32-4T 32 150 32 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-32-200-C32-4T 32 200 32 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-35-150-C32-4T 35 150 32 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-35-200-C32-4T 35 200 32 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-35-250-C32-4T 35 250 32 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-40-150-C32-4T 40 150 32 4 APMT1135 M2.5X6L
BAP300R-40-200-C32-4T 40 200 32 4 APMT1135 M2.5X6L

핫 태그: BAP300R End Mill Holder, Manufacturers, Suppliers, China, Factory, Customized, Quality

관련 카테고리

문의 보내기

문의사항은 아래 양식으로 부담없이 보내주세요. 24시간 이내에 회신해 드리겠습니다.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy